กฎหมายสหกรณ์
 
     
          พระราชบัญญัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   6  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 มีนาคม 2562
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
2
9 เมษายน 2553
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4
7 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
          พระราชกฤษฎีกา
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 ตุลาคม 2545
 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 
          กฎกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   5  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
26 มกราคม 2564
 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
2
25 มกราคม 2560
 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560
3
30 พฤษภาคม 2550
 กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
4
29 มิถุนายน 2548
 กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
          ระเบียบกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
30 ตุลาคม 2543
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2543
 
          คำสั่งกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
11 มีนาคม 2553
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 137/2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2
1 พฤษภาคม 2550
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 183/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฎิบัติการแทน
 
          ประกาศกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
31 ตุลาคม 2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
 
          ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
19 มิถุนายน 2562
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2562
2
18 มิถุนายน 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
 
          ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   6  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2565
2
16 กันยายน 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBiz Portal)
3
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBiz Portal) (ยกเลิก)
4
7 มกราคม 2564
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2564
          ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   54  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
19 ธันวาคม 2566
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. 2566
2
12 มิถุนายน 2566
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
3
16 มีนาคม 2566
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
4
4 พฤศจิกายน 2565
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565
          คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   45  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
30 มิถุนายน 2565
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
2
10 มีนาคม 2564
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) (ยกเลิก)
3
28 สิงหาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
4
15 กรกฎาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
          ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   38  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
28 กันยายน 2566
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
2
11 เมษายน 2565
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ยกเลิก)
3
22 กันยายน 2564
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
4
7 กันยายน 2564
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
          คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   17  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
14 กันยายน 2566
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบลักษณะต้องห้ามการเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์
2
8 มีนาคม 2564
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ยกเลิก)
3
17 สิงหาคม 2560
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์
4
6 มกราคม 2560
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
          หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   12  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
12 มิถุนายน 2555
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/6453 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการบริการการการเงินขั้นพื้นฐานร่วมกับสหกรณ์
2
19 มีนาคม 2555
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/2774 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3
7 ธันวาคม 2554
 สำนักงานปลัดกระทรวง พม 0202/18518 เรื่อง คำวินิจฉัยกรณีสหกรณ์จะเป็นศูนย์ประสานงานแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกรณีการจ่ายเงินสงคราะห์เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
4
22 กันยายน 2553
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/073 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078