หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 11 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
12 มิถุนายน 2555
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/6453 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการบริการการการเงินขั้นพื้นฐานร่วมกับสหกรณ์
2
19 มีนาคม 2555
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/2774 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3
7 ธันวาคม 2554
 สำนักงานปลัดกระทรวง พม 0202/18518 เรื่อง คำวินิจฉัยกรณีสหกรณ์จะเป็นศูนย์ประสานงานแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกรณีการจ่ายเงินสงคราะห์เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
4
22 กันยายน 2553
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/073 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก
5
22 กรกฎาคม 2553
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/059 เรื่อง การลงทุนในสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
6
4 มีนาคม 2553
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/022 เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
7
14 สิงหาคม 2551
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/9847 เรื่อง การกำหนดข้อบังคับในการขยายท้องที่ดำเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
8
30 กันยายน 2547
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/10467 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
9
28 กันยายน 2544
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/13764 เรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสหกรณ์การเกษตรกรณีมีรายได้ค้างรับ
10
15 มิถุนายน 2544
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 0216/14945 เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมและการส่งเงินงวดชำระหนี้ของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
11
15 พฤศจิกายน 2542
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 0216/ว 28751 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078