คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 17 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
14 กันยายน 2566
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบลักษณะต้องห้ามการเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์
2
8 มีนาคม 2564
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ยกเลิก)
3
17 สิงหาคม 2560
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์
4
6 มกราคม 2560
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
5
25 มีนาคม 2559
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้
6
21 เมษายน 2558
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
7
3 กรกฎาคม 2556
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556
8
4 มีนาคม 2556
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอบเขตการออกคำสั่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
9
13 มิถุนายน 2554
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1109/28 เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับสหกรณ์ พ.ศ.2554
10
17 พฤศจิกายน 2551
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
11
19 กรกฎาคม 2549
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ์
12
28 เมษายน 2549
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ประสงค์ขอผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุนสะสมบางส่วน พ.ศ.2549
13
21 มีนาคม 2549
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม พ.ศ.2549 (ยกเลิก)
14
9 กุมภาพันธ์ 2547
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พ.ศ.2547
15
27 มกราคม 2547
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ.2547
16
16 มกราคม 2547
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547
17
1 กันยายน 2542
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078