คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 34 รายการ
หน้าที่ 1 /2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
1 มีนาคม 2560
 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
2
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
3
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
4
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 17 และ18
5
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2558 และ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 13 - 16
6
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 6/2558 และ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 6 - 8 , 10 - 12
7
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2558 และ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 4 - 7
8
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2558 และ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 1-3 ,9 และส่วนกลาง
9
22 กรกฎาคม 2557
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 เรื่อง ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่
10
17 มิถุนายน 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
11
13 มิถุนายน 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
12
4 มีนาคม 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 202/2556 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
13
4 มีนาคม 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 201/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ยกเลิก)
14
16 กุมภาพันธ์ 2555
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
15
16 กุมภาพันธ์ 2555
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
16
29 เมษายน 2554
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2544
17
14 กุมภาพันธ์ 2554
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
18
14 กุมภาพันธ์ 2554
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
19
12 ตุลาคม 2553
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์
20
16 ธันวาคม 2552
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 789/2552 เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 2 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078