คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 46 รายการ
หน้าที่ 1 /3
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
10 มีนาคม 2564
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
2
28 สิงหาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
3
15 กรกฎาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
4
27 พฤษภาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
5
27 พฤษภาคม 2562
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
6
20 ตุลาคม 2560
 ยกเว้นการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
7
17 สิงหาคม 2560
 ขยายเวลาให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน
8
7 สิงหาคม 2560
 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน
9
1 มีนาคม 2560
 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
10
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
11
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
12
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 6/2558 และ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 6 - 8 , 10 - 12
13
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2558 และ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 4 - 7
14
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 17 และ18
15
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2558 และ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 13 - 16
16
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2558 และ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 1-3 ,9 และส่วนกลาง
17
22 กรกฎาคม 2557
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 เรื่อง ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่
18
17 มิถุนายน 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
19
13 มิถุนายน 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
20
4 มีนาคม 2556
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 202/2556 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 3 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078