ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 17 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
2
23 กันยายน 2556
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
3
3 กรกฎาคม 2556
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ
4
20 กันยายน 2555
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ *ยกเลิก
5
25 สิงหาคม 2553
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
6
3 มีนาคม 2553
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำแนะนำการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้ขายของสหกรณ์
7
17 ธันวาคม 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามข้อแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
8
16 กุมภาพันธ์ 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
9
16 กุมภาพันธ์ 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
10
11 มีนาคม 2548
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
11
19 พฤศจิกายน 2547
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์
12
21 พฤศจิกายน 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
13
10 ตุลาคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ์
14
4 เมษายน 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง อัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในกรณีเลิกสหกรณ์
15
24 มกราคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
16
24 มกราคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
17
3 พฤศจิกายน 2542
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078