กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8180 รายการ
หน้าที่ 54 /409
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1061
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 589/2562 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการให้สูงขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์
1062
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 591/2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1063
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 591/2562 เรื่องแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
1064
29 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 588/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่ายโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1065
29 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 587/2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1066
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 581/2562 เรื่องแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะราย)
1067
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 582/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
1068
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 584/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน และลงนามในใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 634/2561)
1069
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 583/2562 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
1070
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 586/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
1071
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 580/2562 เรื่องแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
1072
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 585/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563
1073
26 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 578/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิด (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1074
26 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 579/2562 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
1075
26 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 577/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1076
26 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 576/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 169 รายการ
1077
25 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 575/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขึ้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 39 รายการ
1078
25 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 571/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1079
25 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 572/2562 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรอบรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)
1080
25 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 573/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   54   Next Last  จากจำนวน 409 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078