กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8089 รายการ
หน้าที่ 54 /405
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1061
17 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 499/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ
1062
17 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 504/2562 เรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
1063
17 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 503/2562 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
1064
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 496/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1065
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 494/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1066
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 492/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1067
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 497/2562 เรื่องเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
1068
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 495/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1069
16 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 493/2562 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1070
15 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 491/2562 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรอบรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
1071
15 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 490/2562 เรื่องอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1072
15 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 489/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1073
15 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 488/2562 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม
1074
15 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 487/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
1075
10 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 485/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
1076
10 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 484/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1077
10 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 486/2562 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1078
8 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 480/2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1079
8 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 481/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการส่งเงินบริจาคและค่าธรรมเนียมตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 428/2556)
1080
8 ตุลาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 483/2562 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   54   Next Last  จากจำนวน 405 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078