กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8490 รายการ
หน้าที่ 54 /425
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1061
31 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 221/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
1062
31 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 220/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1063
31 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 219/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1064
31 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 218/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1065
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 211/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1066
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 212/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1067
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 210/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
1068
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 213/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
1069
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 209/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมสหกรณ์
1070
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 216/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1071
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 215/2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1072
30 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 214/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1073
27 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 206/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1074
27 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 208/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล กรมส่งเสริมสหกรณ์
1075
27 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 207/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานนิติการ
1076
27 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 205/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19
1077
26 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 200/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1078
26 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 201/2563 เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลงานโครงการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
1079
26 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 204/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
1080
26 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 199/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   54   Next Last  จากจำนวน 425 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078