กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8311 รายการ
หน้าที่ 54 /416
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1061
30 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 56/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ไดัรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
1062
30 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 57/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1063
30 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 57/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1064
28 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 53/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ
1065
28 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 52/2563 เรื่องยกเลิกการมอบหมายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
1066
28 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 54/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1067
27 มกราคม 2563
  คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี พ.ศ.2562
1068
27 มกราคม 2563
  คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี พ.ศ.2562
1069
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 46/2563 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1070
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 47/2563 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1071
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 48/2563 เรื่องมอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส. (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 505/2562)
1072
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 48/2563 เรื่องมอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 506/2562)
1073
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 50/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิด (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1074
24 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 51/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1075
23 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 45/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ
1076
22 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 41/2563 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
1077
22 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 39/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1078
22 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 40/2563 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
1079
22 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 42/2563 เรื่องอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1080
22 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 43/2563 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   54   Next Last  จากจำนวน 416 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078