กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8395 รายการ
หน้าที่ 1 /420
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
26 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 520/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2
26 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 521/2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
3
25 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 517/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4
25 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 516/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
25 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯที่60/2559, 62/2559ลว5ก.พ.2559 และ240/2563ลว15เม.ย.2563)
6
25 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯที่60/2559, 62/2559ลว5ก.พ.2559 และ240/2563ลว15เม.ย.2563)
7
24 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 514/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 34 รายการ
8
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 509/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
9
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 511/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
10
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 512/2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
11
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 513/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
12
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 506/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
13
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 508/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
14
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 510/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
15
22 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 507/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
16
19 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 501/2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
17
19 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 499/2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
18
19 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 500/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
19
19 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 502/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม
20
19 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 505/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 420 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078