กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8395 รายการ
หน้าที่ 53 /420
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1041
3 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 147/2563 เรื่อง งดโทษ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1042
3 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 146/2563 เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1043
3 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 145/2563 เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1044
3 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 144/2563 เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1045
3 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1046
2 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 142/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ
1047
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1048
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 132/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
1049
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 140/2563 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ
1050
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 134/2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
1051
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 138/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
1052
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 133/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
1053
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
1054
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 136/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
1055
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 135/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
1056
28 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 141/2563 เรื่องอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1057
26 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2563
1058
26 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2563
1059
25 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 128/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
1060
25 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 130/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   53   Next Last  จากจำนวน 420 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078