กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8395 รายการ
หน้าที่ 55 /420
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1081
14 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 111/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มเกษตรกร
1082
13 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 110/2563 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
1083
13 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 109/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1084
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 356/2562)
1085
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 356/2562)
1086
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม
1087
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม
1088
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 108/2563 เรื่องเลือนข้าราชการ
1089
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 107/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 309/2560)
1090
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม
1091
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 96/2563 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1092
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 101/2563 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
1093
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 99/2563 เรื่องจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์
1094
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 105/2563 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
1095
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 104/2563 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
1096
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 95/2563 เรื่องอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1097
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 100/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1098
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 98/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 549/2560)
1099
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 97/2563 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1100
7 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 103/2563 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   55   Next Last  จากจำนวน 420 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078