ระเบียบ / คำสั่งเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
     
          พระราชกฤษฎีกา
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2547
 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
 
          ระเบียบกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
26 ตุลาคม 2550
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2550
 
          คำสั่งกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
2 กุมภาพันธ์ 2550
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 49/2550 เรื่อง แต่งผู้แทนของสหกรณ์เป็นกรรมการบริหาร กพส.
 
          ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   13  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
8 กันยายน 2553
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
2
30 พฤศจิกายน 2552
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ.2552
3
22 พฤศจิกายน 2550
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
4
28 กันยายน 2550
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2550
          คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   16  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 502/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 498/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
3
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 499/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้เงินทุนค้างชำระ
4
22 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 497/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
          ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
13 ธันวาคม 2549
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2
25 กุมภาพันธ์ 2548
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548
 
          คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   7  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
31 มีนาคม 2554
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
2
9 ธันวาคม 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
3
30 พฤศจิกายน 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์
4
2 กุมภาพันธ์ 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
          ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   9  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบสัญญาจ้างของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
4
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
          หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   12  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 เมษายน 2550
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.7/ว.21 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2
23 มกราคม 2550
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/692
3
5 กรกฎาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/6948 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
4
15 มีนาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078