ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 13 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
8 กันยายน 2553
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
2
30 พฤศจิกายน 2552
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ.2552
3
22 พฤศจิกายน 2550
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
4
28 กันยายน 2550
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2550
5
15 พฤษภาคม 2549
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับโครงการต่างๆ พ.ศ.2549
6
15 พฤษภาคม 2547
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการลงทุนของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด พ.ศ.2547
7
9 กุมภาพันธ์ 2547
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
8
22 มกราคม 2544
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
9
19 กรกฎาคม 2539
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับสหกรณ์การเกษตรเขายายเที่ยง จำกัด พ.ศ.2539
10
25 กรกฎาคม 2538
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2538
11
17 มกราคม 2535
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
12
15 พฤษภาคม 2534
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด พ.ศ.2534
13
19 มิถุนายน 2528
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการเขื่อนเขาแหลม พ.ศ.2528
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078