คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 16 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 502/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 498/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
3
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 499/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้เงินทุนค้างชำระ
4
22 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 497/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
5
8 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 478/2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
6
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 445/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
7
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 444/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
8
11 มกราคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง แบบสูบกลับ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
9
13 กรกฎาคม 2548
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 466/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
10
11 กุมภาพันธ์ 2547
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 75/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินและกำหนดมาตรการการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
11
24 พฤศจิกายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 571/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร กพส.
12
5 กันยายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 426/2546 เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์เขื่อนเขาแหลม
13
13 มีนาคม 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
14
10 กรกฎาคม 2544
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 290/2544 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
15
20 พฤศจิกายน 2540
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
16
16 ตุลาคม 2539
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 720/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ ตามโครงการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ สำหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8 และ 9 จังหวัดลำปาง
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078