หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 12 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 เมษายน 2550
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.7/ว.21 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2
23 มกราคม 2550
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/692
3
5 กรกฎาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/6948 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
4
15 มีนาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
5
1 ธันวาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/14035 เรื่อง การค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ
6
8 สิงหาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/9313
7
17 มีนาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/3478 เรื่อง กำหนดระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
8
24 สิงหาคม 2547
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/8701 เรื่อง จัดส่งแบบรายงานระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
9
4 เมษายน 2545
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/3609 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
10
4 พฤศจิกายน 2542
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/11442 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
11
4 ธันวาคม 2515
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0508/32426 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
12
4 ธันวาคม 2515
 สำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว. 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078