กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 8490 รายการ
หน้าที่ 56 /425
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1101
18 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 179/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1102
18 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 178/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
1103
18 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 180/2563 เรื่อง ยุติเรื่อง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1104
18 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 177/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
1105
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 174/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)
1106
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 176/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์
1107
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
1108
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 173/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1109
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 172/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1110
16 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
1111
13 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
1112
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1113
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 169/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
1114
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 163/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
1115
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1116
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 168/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์) ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1117
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 165/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1118
12 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 166/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(บ่มเพาะ) ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1119
11 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 162/2563 เรื่อง แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
1120
11 มีนาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 161/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   56   Next Last  จากจำนวน 425 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078