กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
 
     
          พระราชบัญญัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   5  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
22 เมษายน 2550
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2
19 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
3
4 เมษายน 2504
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
4
17 มีนาคม 2485
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485
          พระราชกฤษฎีกา
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   40  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
16 พฤษภาคม 2541
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2541
2
26 มีนาคม 2540
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2540
3
2 มิถุนายน 2539
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2539
4
27 สิงหาคม 2536
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536
          ประกาศคณะปฏิวัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   9  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤศจิกายน 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255 (แม่สอด)
2
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 153 (สระแก้ว)
3
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 151 (ดอนตาล)
4
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 152 (กบินทร์บุรี)
          ระเบียบกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
16 กันยายน 2539
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกพิการของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร พ.ศ.2539
 
          คำสั่งกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤษภาคม 2537
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 257/2537 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์ เฉพาะกรณีสมาชิกสายใจไทย
2
9 ธันวาคม 2518
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 454/2518 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
 
          ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   19  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
31 ตุลาคม 2565
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
2
31 ตุลาคม 2562
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3
28 ธันวาคม 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561
4
27 มกราคม 2560
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
          คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   4  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
24 เมษายน 2562
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 205/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับกรม
2
24 เมษายน 2562
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 204/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับจังหวัด
3
6 มิถุนายน 2561
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 283/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
4
9 เมษายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 193/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิก)
 
          ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   5  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2567
2
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566
3
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
4
18 กันยายน 2562
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ (ยกเลิก)
          คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   6  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
2 พฤศจิกายน 2566
 การนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ หรือทายาทของสมาชิกนิคมสหกรณ์ (กรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์เสียชิวิต)
2
22 พฤศจิกายน 2565
 ซักซ้อมแนวทางการนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ หรือทายาทของสมาชิกนิคมสหกรณ์ (กรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์เสียชีวิต) (ยกเลิก)
3
14 กรกฎาคม 2564
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือปัญหาข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ
4
27 เมษายน 2564
 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมสหกรณ์
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078