ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 17 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
28 ธันวาคม 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561
2
27 มกราคม 2560
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
3
17 มิถุนายน 2556
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2556 (ยกเลิก)
4
27 สิงหาคม 2547
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)
5
18 มิถุนายน 2547
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2547 (ยกเลิก)
6
9 กุมภาพันธ์ 2547
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)
7
19 ธันวาคม 2544
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วย เรื่องการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2544 (ยกเลิก)
8
22 มกราคม 2544
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 (ยกเลิก)
9
25 กรกฎาคม 2538
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2538 (ยกเลิก)
10
30 มิถุนายน 2537
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามโครงการสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537
11
15 กันยายน 2536
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามโครงการสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2536
12
29 มิถุนายน 2535
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์และการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ พ.ศ.2535 (ยกเลิก)
13
18 สิงหาคม 2526
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยสหกรณ์นิคม พ.ศ.2526
14
1 มีนาคม 2522
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ที่เกิดจากการจัดสหกรณ์นิคมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2522
15
7 กรกฎาคม 2520
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามโครงการสหกรณ์นิคม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2520
16
24 พฤศจิกายน 2513
 ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน ว่าด้วยการปกครองนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2513 (ยกเลิก)
17
1 พฤษภาคม 2513
 ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน ว่าด้วยการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรของสมาชิกนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2513
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078