Get Adobe Flash player
     
 
รายงานสรุปจำนวนอุปกรณ์การตลาด
 
     
 
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
     
ลำดับที่
รายการอุปกรณ์
สถานะการใช้งาน
สรุปจำนวน

ใช้งานได้ิ
(1)

ใช้งานไม่ได้
(2)
สหกรณ์ขายไปแล้ว
รวม
(1) + (2)
ร้อยละ
มีหนี้ค้างชำระ
(3)
ไม่มีหนี้ค้างชำระ
(4)
1
 โรงสี
150   
36   
4   
1   
186   
2.50   
2
 ฉาง
1,252   
63   
3   
2   
1,315   
17.65   
3
 ไซโล
94   
31   
6   
0   
125   
1.68   
4
 ลานตาก
1,078   
71   
1   
1   
1,149   
15.42   
5
 เครื่องชั่ง
1,055   
76   
0   
1   
1,131   
15.18   
6
 เครื่องอบลดความชื้น (เมล็ดพืช)
129   
100   
2   
0   
229   
3.07   
7
 โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
61   
5   
1   
0   
66   
0.89   
8
 ห้อง Lab ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์
23   
0   
1   
0   
23   
0.31   
9
 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
90   
0   
3   
0   
90   
1.21   
10
 โรงงานอาหารสัตว์
32   
2   
0   
0   
34   
0.46   
11
 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
8   
1   
0   
0   
9   
0.12   
12
 ลานเทปาล์ม
58   
6   
0   
0   
64   
0.86   
13
 โรงอบรมควันยางพารา
382   
33   
0   
0   
415   
5.57   
14
 โรงงานอัดยางก้อน
65   
25   
0   
0   
90   
1.21   
15
 ศูนย์รวบรวมคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
19   
0   
0   
0   
19   
0.26   
16
 ห้องเย็น
127   
3   
0   
0   
130   
1.74   
17
 โรงงานแปรรูปนมยูเอชที
6   
0   
0   
0   
6   
0.08   
18
 โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์
20   
0   
0   
0   
20   
0.27   
19
 โรงงานแปรรูปนมยูเอชทีและนมพาสเจอร์ไรส์
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
20
 โรงงานผลิตยางแท่ง STR
4   
0   
0   
0   
4   
0.05   
21
 โรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ
50   
5   
0   
0   
55   
0.74   
22
 โรงงานผลิตน้ำแข็งซอง
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
23
 โกดัง
221   
6   
0   
0   
227   
3.05   
24
 ศูนย์รวบรวมน้ำยางสด
12   
0   
0   
0   
12   
0.16   
25
 ปั๊มน้ำมัน
196   
3   
0   
0   
199   
2.67   
26
 โรงฆ่าสัตว์/โรงเชือด
2   
1   
0   
0   
3   
0.04   
27
 โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
3   
1   
0   
0   
4   
0.05   
28
 โรงคั่วบดเมล็ดกาแฟ
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
29
 โรงผสมกาแฟ
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
30
 โรงงานผลิตปุ๋ย
30   
0   
0   
0   
30   
0.40   
31
 โรงผลิตน้ำดื่ม
8   
0   
0   
0   
8   
0.11   
32
 โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
33
 โรงอบแห้งลำไย
21   
0   
0   
0   
21   
0.28   
34
 โรงคัดแยกบรรจุหีบห่อผักและผลไม้
8   
0   
0   
0   
8   
0.11   
35
 อาคารตลาดปลา
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
36
 โรงแขวนหอม กระเทียม
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
37
 โรงงานมันเส้น
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
38
 โรงงานมันอัดเม็ด
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
39
 เครื่องบรรจุหีบห่อ
27   
0   
0   
0   
27   
0.36   
40
 เครื่องคัดแยกขนาด/คัดเกรด
30   
0   
0   
0   
30   
0.40   
41
 อาคาร/สำนักงาน
34   
0   
0   
0   
34   
0.46   
42
 จักรรีดยาง
26   
0   
0   
0   
26   
0.35   
43
 เครื่องล้างยางแผ่น
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
44
 เครื่องกรองน้ำ
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
45
 เครื่องทดสอบความนิ่ม/ความอ่อนตัว (ยาง/พลาสติก)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
46
 เครื่องทดสอบความแข็ง (ยาง/พลาสติก)
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
47
 เครื่องทดสอบความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ (ยาง/พลาสติก)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
48
 เครื่องทดสอบความหนืด (ยาง/พลาสติก)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
49
 เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง (ยาง/พลาสติก)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
50
 เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพานลำเลียง
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
51
 ถังบรรจุน้ำยางสด
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
52
 แม่พิมพ์ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
17   
0   
0   
0   
17   
0.23   
53
 เก๊ะตากยาง
48   
0   
0   
0   
48   
0.64   
54
 ตะกงยาง
150   
0   
0   
0   
150   
2.01   
55
 เครื่องกวนผสม ยางพารา
8   
0   
0   
0   
8   
0.11   
56
 โรงงานบรรจุภัณฑ์
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
57
 พาเลท (แท่นวางสินค้า)
421   
0   
0   
0   
421   
5.65   
58
 แผงเหล็กรองยาง
90   
0   
0   
0   
90   
1.21   
59
 เครื่องจักรผลิตรองเท้าบูทยาง (พร้อมอุปกรณ์)
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
60
 ถังเก็บน้ำมัน
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
61
 เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม
19   
0   
0   
0   
19   
0.26   
62
 เครื่องตรวจจุลินทรีย์
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
63
 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
64
 ถังเก็บน้ำนมดิบ
6   
0   
0   
0   
6   
0.08   
65
 บ่อน้ำเย็น (Ice Bank)
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
66
 โรงอบลดความชื้น
8   
0   
0   
0   
8   
0.11   
67
 เครื่องสับมันสำปะหลัง
13   
0   
0   
0   
13   
0.17   
68
 อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
69
 เครื่องผสมปุ๋ย
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
70
 โรงเรือนเพาะปลูก
15   
0   
0   
0   
15   
0.20   
71
 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
72
 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
73
 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์เซอร์ (นม)
4   
0   
0   
0   
4   
0.05   
74
 เครื่องตีฟองยางพารา
4   
0   
0   
0   
4   
0.05   
75
 ตู้อบลมร้อน (อบแห้ง/ลดความชื้น)
5   
0   
0   
0   
5   
0.07   
76
 เครื่องวัดความชื้น
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
77
 ชุดสายพานลำเลียง
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
78
 เครื่องตรวจคุณภาพข้าว
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
79
 เครื่องผสมอาหารสัตว์
3   
0   
0   
0   
3   
0.04   
80
 เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์/โรงเชือด
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
81
 เครื่องบดสับ
8   
0   
0   
0   
8   
0.11   
82
 ตู้นึ่ง/อบไอน้ำ
5   
0   
0   
0   
5   
0.07   
83
 เครื่องรีดยางเครป
7   
0   
0   
0   
7   
0.09   
84
 ระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
85
 เครื่องคั่วกาแฟ
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
86
 เครื่องสี/นวด/แยกเมล็ดพืช
9   
0   
0   
0   
9   
0.12   
87
 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (นม)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
88
 ตู้แช่แข็ง/เย็น
7   
0   
0   
0   
7   
0.09   
89
 เครื่องทําไอศครีม
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
90
 เครื่องทําเต้าหู้หลอด
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
91
 เครื่องล้างถาดไข่
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
92
 ตู้อบรมควัน/เตาอบรมควัน
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
93
 เครื่องนวดสูญญากาศ
0   
0   
0   
0   
0   
0.00   
94
 ชุดอุปกรณ์ล้าง/ทำความสะอาด
4   
0   
0   
0   
4   
0.05   
95
 ชั้นวางของ/สินค้า
700   
0   
0   
0   
700   
9.40   
96
 เครื่องแยกครีมจากน้ำนมดิบ
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
97
 ถังปลอดเชื้อ
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
98
 ถังผสม (Mixing Tank)
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
99
 เครื่องเหวี่ยงแยกกาก-แยกน้ำ
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
100
 เครื่องสับผสมอาหาร
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
101
 เครื่องปั้นลูกชิ้น
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
102
 เครื่องผูกเชือกไส้กรอก กึ่งอัตโนมัติ
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
103
 เครื่องอัดยางลูกขุน
5   
0   
0   
0   
5   
0.07   
104
 เครื่องต้ม/เครื่องลวก
1   
0   
0   
0   
1   
0.01   
105
 รถยก (ฟอร์คลิฟท์)
39   
0   
0   
0   
39   
0.52   
106
 รถยกลากพาเลท (แฮนด์ลิฟท์)
2   
0   
0   
0   
2   
0.03   
 
  รวม
6,982   
468   
21   
5   
7,450   
100.00   
 
          หมายเหตุ  อุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้ทำการขายไปแล้ว (ทั้งที่ยังมีหนี้ค้างชำระ และไม่มีหนี้ค้างชำระ) จะไม่นำมาคิดรวม เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
จะมีการบันทึกไว้้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ราย / ขณะนี้มีผู้ใช้งาน ราย