ท่านสามารถเลือกหมวดการค้นหาเอกสารได้จากแถบการค้นหาด้านล่าง
 
ค้นหาจากวันที่เอกสาร
 
         ค้นหาจากวัน/เดือน/ปี ที่ออกเอกสาร
 
     
ตั้งแต่วันที่
  
ถึงวันที่
เดือน  
 
 
 
"กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ" เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการ
 
 

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078