กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 7664 รายการ
หน้าที่ 2 /384
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
21
22 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 436/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน
22
22 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 434/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน โดยวิธีขายทอดตลาด
23
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 430/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน) (ติดต่อ กกจ)
24
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 429/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
25
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 433/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อ กกจ)
26
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 432/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (ติดต่อ กกจ)
27
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 428/2563 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อ กกจ)
28
21 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 431/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) (ติดต่อ กกจ)
29
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 427/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน
30
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 426/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อ กกจ)
31
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 424/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อ กกจ)
32
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 421/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
33
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 420/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อ กกจ)
34
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 422/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อ กกจ)
35
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 423/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
36
20 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 425/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
37
17 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 418/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (ติดต่อ กกจ)
38
17 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 417/2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (ติดต่อ กกจ)
39
17 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 419/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ติดต่อ สนม "ลับ")
40
16 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 414/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   2   Next Last  จากจำนวน 384 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078