กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 7212 รายการ
หน้าที่ 2 /361
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
21
8 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 7/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA))
22
8 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 5/2563 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
23
8 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 8/2563 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
24
8 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 10/2563 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
25
8 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 9/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
26
7 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
7 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
28
3 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
29
2 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
30
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 653/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
31
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 646/2562 เรื่องยกเลิกการมอบมายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
32
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 647/2562 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิมและสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
33
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 645/2562 เรื่องอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
34
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 648/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
35
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 654/2562 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
36
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 651/2562 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
37
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 650/2562 เรื่องแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
38
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 655/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และเจ้าหน้าที่ดำเนินการในตำแหน่งนิติกร
39
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 656/2562 เรื่องการกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
40
27 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 649/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประจำปี 2562
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   2   Next Last  จากจำนวน 361 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078