กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 10127 รายการ
หน้าที่ 1 /507
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
1 ธันวาคม 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 862/2566 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
2
1 ธันวาคม 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 863/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3
1 ธันวาคม 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 864/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4
30 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 850/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
30 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 858/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
6
30 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 852/2566 เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราว ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
7
30 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 851/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ และได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 7 รายการ
8
30 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 859/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2567
9
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 843/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
10
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 844/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
11
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 845/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
12
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 846/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
13
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 847/2566 เรื่อง แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
14
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 849/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
15
29 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 848/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2567
16
28 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 842/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์
17
28 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 841/2566 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรอบรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
18
28 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 840/2566 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร ประเภทอาสาสมัครสหกรณ์
19
24 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 839/2566 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
20
24 พฤศจิกายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 838/2566 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 507 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078