กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 9168 รายการ
หน้าที่ 1 /459
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
6 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 678/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
2
2 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 676/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
3
2 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 677/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
4
1 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 669/2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
1 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 667/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
6
1 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 668/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
7
30 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 664/2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
8
30 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 666/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีครุภัณฑ์ชำรุดและกรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 13 รายการ
9
30 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 665/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุรื้อถอน
10
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 663/2565 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
11
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 658/2565 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
12
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 661/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 662/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
14
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 660/2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราว ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
15
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 659/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
16
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 622/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
17
28 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 655/2565 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
18
28 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 652/2565 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
19
28 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 654/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
20
28 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 651/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 459 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078