กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 7123 รายการ
หน้าที่ 1 /357
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
9 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 598/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
2
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 8/2562 เรื่องให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ (ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเลขาฯ ที่ 12/2561)
3
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 597/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ
4
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 594/2562 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 595/2562 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 596/2562 เรื่องจัดจ้างพนักงานราชการ
7
6 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 593/2562 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
8
3 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 592/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
9
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 591/2562 เรื่องแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
10
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 589/2562 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการให้สูงขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์
11
2 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 591/2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
12
29 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 588/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่ายโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
13
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 580/2562 เรื่องแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
14
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 581/2562 เรื่องแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะราย)
15
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 582/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
16
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 583/2562 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
17
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 584/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน และลงนามในใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 634/2561)
18
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 585/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563
19
28 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 586/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
20
26 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 577/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 357 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078