กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
     
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน 7590 รายการ
หน้าที่ 1 /380
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
3 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 382/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน
2
1 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 380/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
1 กรกฎาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 381/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
4
30 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 379/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี่ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
5
29 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 378/2563 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
6
29 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 377/2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
7
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 371/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 4 รายการ
8
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 372/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน
9
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 373/2563 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
10
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 374/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
11
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 375/2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
12
25 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 376/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
13
23 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 370/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
14
23 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 366/2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
15
23 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 367/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
16
23 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 369/2563 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
17
23 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 368/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
18
22 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 363/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
19
22 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 365/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
20
22 มิถุนายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 364/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 380 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078