กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   6938  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
9 กันยายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 415/2562 เรื่องให้ข้่าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
6 กันยายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 414/2562 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
3
5 กันยายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 411/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ
4
5 กันยายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 410/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
5
5 กันยายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 412/2562 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
2
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078