กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   7212  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
14 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 24/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2
14 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 27/2563 เรื่องแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
3
14 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 26/2563 เรื่องยกเลิกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
4
14 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 25/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 512/2561)
5
14 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 23/2563 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 468/2562)
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
2
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078