กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   9677  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
7 มิถุนายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 422/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 280/2566 (เฉพาะหน่วยงาน)
2
7 มิถุนายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 423/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 281/2566 (เฉพาะหน่วยงาน)
3
6 มิถุนายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 415/2566 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
4
6 มิถุนายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 414/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5
6 มิถุนายน 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 418/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   3  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
11 ตุลาคม 2565
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
2
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
3
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078