กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   10577  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
12 มิถุนายน 2567
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 371/2567 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
2
12 มิถุนายน 2567
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 368/2567 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
3
12 มิถุนายน 2567
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 366/2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
4
12 มิถุนายน 2567
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 367/2567 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
12 มิถุนายน 2567
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 365/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   3  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
11 ตุลาคม 2565
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
2
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
3
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078