กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   7735  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
21 กันยายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 537/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ติดต่อ กกจ)
2
21 กันยายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 544/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ตามแนวทางระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3
21 กันยายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 536/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4
21 กันยายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 538/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5
21 กันยายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 539/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ติดต่อ สนม)
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
2
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078