กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   9384  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 กุมภาพันธ์ 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 130/2566 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
2
6 กุมภาพันธ์ 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 125/2566 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
3
6 กุมภาพันธ์ 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 126/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4
6 กุมภาพันธ์ 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 127/2566 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
6 กุมภาพันธ์ 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 128/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   3  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
11 ตุลาคม 2565
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
2
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
3
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078