กฏ / คำสั่ง / ระเบียบ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   7076  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
14 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 551/2562 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2
14 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 550/2562 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐระดับกรม
3
14 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 552/2562 เรื่องแก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
4
14 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 553/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
5
13 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 548/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไปผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย มาขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
     
 
พรบ / พรก / พรฎ
 
จำนวนข้อมูลที่มีในระบบ จำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
23 พฤศจิกายน 2537
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
2
29 กันยายน 2515
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ ]
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078