ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
         ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   31  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
28 ธันวาคม 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561
2
18 มิถุนายน 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
3
27 มกราคม 2560
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
4
17 มิถุนายน 2556
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2556 (ยกเลิก)
         คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   18  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 มิถุนายน 2561
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 283/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2
27 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 502/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 498/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
4
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 499/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้เงินทุนค้างชำระ
         ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   4  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
7 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563
2
2 ตุลาคม 2551
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3
13 ธันวาคม 2549
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
4
25 กุมภาพันธ์ 2548
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078