ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
         ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   34  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
31 ตุลาคม 2565
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
2
31 ตุลาคม 2562
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3
19 มิถุนายน 2562
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2562
4
28 ธันวาคม 2561
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561
         คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   20  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
24 เมษายน 2562
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 205/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับกรม
2
24 เมษายน 2562
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 204/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับจังหวัด
3
6 มิถุนายน 2561
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 283/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
4
27 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 502/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
         ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   13  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2567
2
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566
3
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
4
29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2565
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078