ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 13 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2567
2
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566
3
8 ธันวาคม 2566
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
4
29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2565
5
16 กันยายน 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBiz Portal)
6
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBiz Portal) (ยกเลิก)
7
7 มกราคม 2564
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2564
8
7 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563 (ยกเลิก)
9
18 กันยายน 2562
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ (ยกเลิก)
10
2 ตุลาคม 2551
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
11
13 ธันวาคม 2549
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
12
25 กุมภาพันธ์ 2548
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548
13
12 มีนาคม 2522
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078