ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 38 รายการ
หน้าที่ 2 /2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
21
1 มิถุนายน 2560
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
22
27 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
23
23 กันยายน 2556
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
24
3 กรกฎาคม 2556
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ
25
20 กันยายน 2555
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ *ยกเลิก
26
25 สิงหาคม 2553
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
27
3 มีนาคม 2553
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำแนะนำการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้ขายของสหกรณ์
28
17 ธันวาคม 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามข้อแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
29
16 กุมภาพันธ์ 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
30
16 กุมภาพันธ์ 2552
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
31
11 มีนาคม 2548
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
32
19 พฤศจิกายน 2547
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์
33
21 พฤศจิกายน 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
34
10 ตุลาคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ์
35
4 เมษายน 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง อัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในกรณีเลิกสหกรณ์
36
24 มกราคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
37
24 มกราคม 2543
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
38
3 พฤศจิกายน 2542
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   2   Next Last  จากจำนวน 2 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078