กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน)

 
User Name :
Password :
เข้าระบบอัตโนมัติจนกว่าจะออกจากระบบ
บันทึก user name
สอบถาม user name และ password ทุกครั้ง
 

ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน (Username และ Password)

 


 

กรมส่งเสริมสหกรณ์