หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 273 รายการ
หน้าที่ 1 /14
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
15 มีนาคม 2566
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90ภ.ง.ค.91 ปีภาษี2565
2
9 มีนาคม 2566
 ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข่ เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา
3
3 มีนาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
3 มีนาคม 2566
 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
5
3 มีนาคม 2566
 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
6
1 มีนาคม 2566
 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7
1 มีนาคม 2566
 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
8
1 มีนาคม 2566
 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
9
28 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10
28 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11
20 กุมภาพันธ์ 2566
 การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
12
8 กุมภาพันธ์ 2566
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
13
6 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14
31 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
15
27 มกราคม 2566
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension
16
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
18
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19
26 มกราคม 2566
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
20
25 มกราคม 2566
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ...
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 14 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078