หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 356 รายการ
หน้าที่ 1 /18
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤศจิกายน 2566
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) สำหรับส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิก
2
10 พฤศจิกายน 2566
 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา
3
31 ตุลาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
31 ตุลาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
31 ตุลาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
27 ตุลาคม 2566
 ซ้อมความเข้าใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน
7
26 ตุลาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8
25 ตุลาคม 2566
 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9
24 ตุลาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10
19 ตุลาคม 2566
 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566
11
28 กันยายน 2566
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในระบบ New GFMIS Thai
12
26 กันยายน 2566
 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี
13
26 กันยายน 2566
 แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14
25 กันยายน 2566
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ.2562
15
20 กันยายน 2566
 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
16
18 กันยายน 2566
 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
17
12 กันยายน 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
18
7 กันยายน 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19
1 กันยายน 2566
 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
20
31 สิงหาคม 2566
 หลักเกณฑ์เกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 18 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078