หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 295 รายการ
หน้าที่ 2 /15
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
21
8 มีนาคม 2566
 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22
8 มีนาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23
3 มีนาคม 2566
 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
24
3 มีนาคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25
3 มีนาคม 2566
 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
26
1 มีนาคม 2566
 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
27
1 มีนาคม 2566
 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
28
1 มีนาคม 2566
 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
1 มีนาคม 2566
 การปรับปรุงระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่5
30
28 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
31
28 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
32
20 กุมภาพันธ์ 2566
 การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
33
8 กุมภาพันธ์ 2566
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
34
6 กุมภาพันธ์ 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
35
31 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
36
27 มกราคม 2566
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension
37
26 มกราคม 2566
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
38
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
39
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
40
26 มกราคม 2566
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   2   Next Last  จากจำนวน 15 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078