คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจราชการกรม
     
จำนวนข้อมูลที่มี 126 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
1
10 มกราคม 2566
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 20/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2
8 ธันวาคม 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 679/2565 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3
29 พฤศจิกายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 662/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4
28 กันยายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 512/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5
14 มิถุนายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 320/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6
20 เมษายน 2565
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 172/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7
9 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 476/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8
2 พฤศจิกายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 468/2564 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9
28 กันยายน 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 397/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10
17 สิงหาคม 2564
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 322/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)
11
22 ธันวาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 663/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิก คำสั่ง568/2563 ลว.1 ตุลาคม 2563)
12
1 ตุลาคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 568/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
13
14 เมษายน 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 236/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิก คำสั่ง 600/2562 ลว.9 ธ.ค.2562 และ 36/2563 ลว. 21 ม.ค.2563)
14
21 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 122/2563 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15
11 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 356/2562)
16
21 มกราคม 2563
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 36/2563 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)
17
17 ธันวาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 623/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 501/2562)
18
17 พฤษภาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 250/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
19
29 มีนาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 171/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะรกรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
20
26 มีนาคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 157/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร"
21
18 กุมภาพันธ์ 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 85/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน
22
7 กุมภาพันธ์ 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 66/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมน์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 87/2560)
23
24 มกราคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 47/2562 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24
18 มกราคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 26/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
25
15 มกราคม 2562
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม
26
9 พฤศจิกายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 537/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 511/2558)
27
1 พฤศจิกายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2561 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 658/2560 และ ที่ 286/2561)
28
17 ตุลาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 491/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
29
22 สิงหาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 385/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษายาวี หรือภาษามาลายู เพื่อการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 315/2558)
30
7 สิงหาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 365/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561
31
19 กรกฎาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 347/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2561
32
7 มิถุนายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 286/2561 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าทีราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)
33
17 พฤษภาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 238/2561 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
34
1 พฤษภาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
35
25 เมษายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 195/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักส่งเสริมสหกรณ์"
36
19 เมษายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 186/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 165/2561)
37
5 เมษายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 173/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา กรมส่งเสริมสหกรณ์
38
3 เมษายน 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 165/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
39
16 มีนาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 132/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีข้อบกพร่องในการดำเนินกิจการ
40
16 มีนาคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 135/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร
41
27 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 108/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
42
27 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 107/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์แและบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 109/2560)
43
16 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 85/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะพิจารณาการใช้อำนาจของผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
44
1 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 39/2561 เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
45
9 มกราคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 13/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
46
30 พฤศจิกายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 558/2560)
47
8 พฤศจิกายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 610/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School
48
19 ตุลาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 574/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายบริหารตลาดประจำวัน (Chief of the day)
49
17 ตุลาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 558/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 134/2560)
50
16 ตุลาคม 2560
  คำส่งกรมเสริมสหกรณ์ที่ 557/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 176/2560)
51
19 กรกฎาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 369/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
52
4 กรกฎาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 342/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
53
12 มิถุนายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 303/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลางและโครงการนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 566/2559)
54
31 พฤษภาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 276/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานย่อยจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามประเภท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 1/2560)
55
24 เมษายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 208/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
56
4 เมษายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 176/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
57
21 มีนาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 134/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 128/2559)
58
3 มีนาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 109/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 195/2557)
59
17 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 87/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 412/2558)
60
10 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 68/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "45 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร 1 พฤษภาคม 2560"
61
10 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 71/2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
62
10 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
63
10 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ.2560
64
5 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
65
7 กันยายน 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 402/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
66
23 สิงหาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 379/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
67
23 สิงหาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 380/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560-2564
68
10 สิงหาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 353/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของสหกรณ์
69
22 กรกฎาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 321/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2559
70
27 มิถุนายน 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 269/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 519/2557)
71
17 มิถุนายน 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 266/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
72
22 เมษายน 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 187/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
73
23 มีนาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 141/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านธนาคารสินค้าเกษตร
74
23 มีนาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 148/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
75
16 มีนาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 128/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 364/2558)
76
4 มีนาคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 115/2559 เรื่องแต่งตรั้งคระกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
77
23 กุมภาพันธ์ 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 98/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
78
28 มกราคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 54/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
79
22 มกราคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 34/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
80
19 มกราคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 27/2559 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
81
12 มกราคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 19/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
82
6 มกราคม 2559
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง"
83
21 ธันวาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 585/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2559
84
6 พฤศจิกายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 530/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์
85
27 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 517/2558 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 270/2554)
86
21 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 511/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 513/2557)
87
19 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 497/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 556/2557)
88
15 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 492/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
89
13 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 480/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 537/2557)
90
13 ตุลาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 479/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการแบ่งงานภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 27/2558)
91
30 กันยายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 456/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
92
24 กันยายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 441/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 396/2557)
93
21 กันยายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 435/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
94
14 กันยายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 412/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล
95
25 สิงหาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 384/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ตลาด 4 มุมเมือง" ตลาดคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
96
18 สิงหาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 362/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ
97
18 สิงหาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 364/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 99/2558)
98
18 สิงหาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 366/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาปรังปรุงการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
99
10 สิงหาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 340/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558
100
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 304/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18
101
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 303/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16
102
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 301/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12
103
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 300/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (นครศรีธรรมราช, พัทลุง) และ 8
104
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 299/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) และ 7
105
2 กรกฎาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 302/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14
106
3 มิถุนายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 246/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
107
29 พฤษภาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 236/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2558 (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 579/2557)
108
6 พฤษภาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 182/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 115/2550)
109
29 เมษายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 175/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
110
10 เมษายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 157/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
111
3 เมษายน 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 146/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ"
112
27 มีนาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 139/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
113
6 มีนาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 104/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรอง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 576/2556)
114
2 มีนาคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 99/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 459/2557)
115
23 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 88/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
116
23 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 87/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์
117
23 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 86/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 671/2556)
118
20 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 29/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 372/2556)
119
16 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 76/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามผลการจัดงาน (Chief of the Day) ในงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2558"
120
6 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 57/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2558 (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 564/2557 และ 16/2558)
121
6 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 58/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์
122
30 มกราคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 50/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดรูปแบบ และวิธีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
123
27 มกราคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 35/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)
124
20 มกราคม 2558
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 31/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์
125
3 ธันวาคม 2557
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 540/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
126
8 ตุลาคม 2557
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 440/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตตรวจราชการ (เพิ่มเติม)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078