ข้อมูลเอกสารเรียงตาม "ชนิดเอกสาร" ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 7214 รายการ
หน้าที่ 357 /361
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
7121
9 มกราคม 2561
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 13/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
7122
30 พฤศจิกายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 558/2560)
7123
8 พฤศจิกายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 610/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School
7124
19 ตุลาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 574/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายบริหารตลาดประจำวัน (Chief of the day)
7125
17 ตุลาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 558/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 134/2560)
7126
16 ตุลาคม 2560
  คำส่งกรมเสริมสหกรณ์ที่ 557/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 176/2560)
7127
19 กรกฎาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 369/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7128
4 กรกฎาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 342/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
7129
12 มิถุนายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 303/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลางและโครงการนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 566/2559)
7130
31 พฤษภาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 276/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานย่อยจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามประเภท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 1/2560)
7131
24 เมษายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 208/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
7132
4 เมษายน 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 176/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7133
21 มีนาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 134/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 128/2559)
7134
3 มีนาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 109/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 195/2557)
7135
17 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 87/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 412/2558)
7136
10 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 68/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "45 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร 1 พฤษภาคม 2560"
7137
10 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 71/2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7138
10 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ.2560
7139
10 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
7140
5 มกราคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   357   Next Last  จากจำนวน 361 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078