ข้อมูลเอกสารเรียงตาม "ชนิดเอกสาร" ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 7666 รายการ
หน้าที่ 357 /384
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
เอกสาร
7121
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 418/2552 เรื่องยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551
7122
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 416/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 468/2548)
7123
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 414/2552 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
7124
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 413/2552 เรื่องให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
7125
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 421/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7126
27 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 417/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7127
26 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 412/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
7128
20 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 409/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 14/2550)
7129
20 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 410/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7130
20 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 411/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
7131
19 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 407/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7132
19 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 408/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 297/2552)
7133
19 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 406/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 327/2552)
7134
19 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 404/2552 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
7135
19 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 405/2552 เรื่องอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
7136
16 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 401/2552 เรื่องยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 223/2552 (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 222/2552)
7137
16 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 403/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (เพิ่มเติม)
7138
16 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 402/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 330/2552)
7139
15 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 393/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค
7140
15 ตุลาคม 2552
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 399/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2281 2862)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   357   Next Last  จากจำนวน 384 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 

เอกสารที่จัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถเปิดจากโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Reader
ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถที่จะเปิดเอกสารดังกล่าวได้

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078