ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "ชนิดกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 365 รายการ
หน้าที่ 3 /19
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
41
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ.2513
42
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ.2513
43
19 กรกฎาคม 2500
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2500
44
30 สิงหาคม 2499
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2499
45
30 สิงหาคม 2499
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2499
46
30 สิงหาคม 2499
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2499 (ยกเลิก)
47
31 สิงหาคม 2494
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2494
48
24 กรกฎาคม 2494
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในท้องที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2494
49
24 กรกฎาคม 2494
 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2494
50
3 กรกฎาคม 2493
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2493
51
3 กรกฎาคม 2493
 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2493
52
12 พฤษภาคม 2485
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2485
53
23 สิงหาคม 2483
 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลนครเดิฐ ตำบลในเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิไชย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2483
54
29 มีนาคม 2480
 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2480
55
27 พฤศจิกายน 2547
 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
56
17 พฤศจิกายน 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255 (แม่สอด)
57
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 152 (กบินทร์บุรี)
58
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 153 (สระแก้ว)
59
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 151 (ดอนตาล)
60
14 มีนาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 102 (พนม)
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   3   Next Last  จากจำนวน 19 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078