ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "ชนิดกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 295 รายการ
หน้าที่ 1 /15
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
9 เมษายน 2553
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
2
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
3
7 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
4
19 พฤษภาคม 2471
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471
5
4 ธันวาคม 2459
 พระราชบัญญัติสมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2459
6
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (หมวด 9 )
7
22 เมษายน 2550
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
8
19 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
9
6 ตุลาคม 2545
 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
10
10 มิถุนายน 2547
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
11
16 พฤษภาคม 2541
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2541
12
26 มีนาคม 2540
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2540
13
2 มิถุนายน 2539
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2539
14
27 สิงหาคม 2536
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536
15
9 กันยายน 2533
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2533
16
12 ธันวาคม 2532
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2532
17
27 ธันวาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2531
18
27 กรกฎาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2531
19
25 มิถุนายน 2530
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2530
20
19 กุมภาพันธ์ 2529
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2529
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 15 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078