ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
     
         ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   4  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
26 ตุลาคม 2550
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2550
2
30 ตุลาคม 2543
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2543
3
16 กันยายน 2539
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกพิการของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร พ.ศ.2539
4
3 มกราคม 2535
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
 
         คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   6  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
11 มีนาคม 2553
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 137/2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2
3 กรกฎาคม 2551
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 318/2551 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
3
1 พฤษภาคม 2550
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 183/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฎิบัติการแทน
4
2 กุมภาพันธ์ 2550
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 49/2550 เรื่อง แต่งผู้แทนของสหกรณ์เป็นกรรมการบริหาร กพส.
         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
31 ตุลาคม 2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078