พระราชกฤษฎีกา / ประกาศคณะปฏิวัติ
 
     
         พระราชกฤษฎีกา
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   43  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2547
 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
2
10 มิถุนายน 2547
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
3
6 ตุลาคม 2545
 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
4
16 พฤษภาคม 2541
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2541
         ประกาศคณะปฏิวัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   9  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤศจิกายน 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255 (แม่สอด)
2
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 153 (สระแก้ว)
3
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 151 (ดอนตาล)
4
24 พฤษภาคม 2515
 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 152 (กบินทร์บุรี)
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078