ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
     
         ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
 
ไม่พบข้อมูลในระบบ !
 
         คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
 
ไม่พบข้อมูลในระบบ !
 
         ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   4  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563
2
3 กรกฎาคม 2558
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 (ยกเลิก)
3
16 พฤศจิกายน 2552
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
4
16 พฤษภาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078