พระราชบัญญัติ
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 12 รายการ
หน้าที่ 1 /1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 มีนาคม 2562
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
2
9 เมษายน 2553
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3
22 เมษายน 2550
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
4
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (หมวด 9 )
6
19 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
7
7 มิถุนายน 2511
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
8
4 เมษายน 2504
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
9
17 มีนาคม 2485
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485
10
24 ธันวาคม 2483
 พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483
11
19 พฤษภาคม 2471
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471
12
4 ธันวาคม 2459
 พระราชบัญญัติสมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2459
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 1 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078