คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 16 รายการ
หน้าที่ 1 /2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
27 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 502/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 498/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
3
23 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 499/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้เงินทุนค้างชำระ
4
22 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 497/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
5
8 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 478/2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
6
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 445/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
7
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 444/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
8
11 มกราคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง แบบสูบกลับ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
9
13 กรกฎาคม 2548
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 466/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
10
11 กุมภาพันธ์ 2547
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 75/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินและกำหนดมาตรการการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
   
แสดงข้อมูลต่อหน้า
ขณะนี้อยู่หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2  

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงเทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078