ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 359 รายการ
หน้าที่ 18 /18
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
341
5 กรกฎาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/6948 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
342
15 มีนาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
343
1 ธันวาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/14035 เรื่อง การค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ
344
8 สิงหาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/9313
345
17 มีนาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/3478 เรื่อง กำหนดระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
346
24 สิงหาคม 2547
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/8701 เรื่อง จัดส่งแบบรายงานระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
347
4 เมษายน 2545
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/3609 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
348
4 พฤศจิกายน 2542
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/11442 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
349
4 ธันวาคม 2515
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0508/32426 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
350
4 ธันวาคม 2515
 สำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว. 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
351
17 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563
352
3 กรกฎาคม 2558
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 (ยกเลิก)
353
16 พฤศจิกายน 2552
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
354
16 พฤษภาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550
355
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3001 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ตามโครงการธนาคารสหกรณ์ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
356
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3002 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกณ์แห่งชาติ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
357
18 ธันวาคม 2546
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/14919 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
358
21 พฤศจิกายน 2546
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13622 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
359
19 มิถุนายน 2544
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/08659 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   18   Next Last  จากจำนวน 18 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078