ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 365 รายการ
หน้าที่ 18 /19
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
341
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
342
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
343
7 ธันวาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
344
24 ตุลาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์.
345
23 เมษายน 2550
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.7/ว.21 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
346
23 มกราคม 2550
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/692
347
5 กรกฎาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/6948 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
348
15 มีนาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
349
1 ธันวาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/14035 เรื่อง การค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ
350
8 สิงหาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/9313
351
17 มีนาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/3478 เรื่อง กำหนดระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
352
24 สิงหาคม 2547
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/8701 เรื่อง จัดส่งแบบรายงานระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
353
4 เมษายน 2545
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/3609 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
354
4 พฤศจิกายน 2542
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/11442 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
355
4 ธันวาคม 2515
 สำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว. 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
356
4 ธันวาคม 2515
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0508/32426 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
357
17 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563
358
3 กรกฎาคม 2558
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 (ยกเลิก)
359
16 พฤศจิกายน 2552
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
360
16 พฤษภาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   18   Next Last  จากจำนวน 19 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078