ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 361 รายการ
หน้าที่ 17 /19
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
321
20 พฤศจิกายน 2540
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
322
16 ตุลาคม 2539
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 720/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ ตามโครงการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ สำหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8 และ 9 จังหวัดลำปาง
323
13 ธันวาคม 2549
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
324
25 กุมภาพันธ์ 2548
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548
325
31 มีนาคม 2554
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
326
9 ธันวาคม 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
327
30 พฤศจิกายน 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์
328
2 กุมภาพันธ์ 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
329
8 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ 3/2550 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ 1/2546
330
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 1/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
331
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
332
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบสัญญาจ้างของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
333
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
334
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
335
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
336
1 มีนาคม 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดจ้างพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
337
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
338
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
339
7 ธันวาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
340
24 ตุลาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์.
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   17   Next Last  จากจำนวน 19 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078