ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 307 รายการ
หน้าที่ 16 /16
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
301
16 พฤศจิกายน 2552
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
302
16 พฤษภาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550
303
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3002 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกณ์แห่งชาติ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
304
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3001 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ตามโครงการธนาคารสหกรณ์ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
305
18 ธันวาคม 2546
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/14919 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
306
21 พฤศจิกายน 2546
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13622 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
307
19 มิถุนายน 2544
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/08659 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   16   Next Last  จากจำนวน 16 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078