ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 307 รายการ
หน้าที่ 15 /16
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
281
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
282
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบสัญญาจ้างของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
283
1 มีนาคม 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดจ้างพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
284
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
285
9 ธันวาคม 2552
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
286
7 ธันวาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
287
24 ตุลาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์.
288
23 เมษายน 2550
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.7/ว.21 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
289
23 มกราคม 2550
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/692
290
5 กรกฎาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/6948 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
291
15 มีนาคม 2549
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
292
1 ธันวาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/14035 เรื่อง การค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ
293
8 สิงหาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1101/9313
294
17 มีนาคม 2548
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/3478 เรื่อง กำหนดระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
295
24 สิงหาคม 2547
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/8701 เรื่อง จัดส่งแบบรายงานระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
296
4 เมษายน 2545
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/3609 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
297
4 พฤศจิกายน 2542
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/11442 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์
298
4 ธันวาคม 2515
 กระทรวงการคลัง ที่ กค. 0508/32426 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
299
4 ธันวาคม 2515
 สำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว. 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี
300
3 กรกฎาคม 2558
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   15   Next Last  จากจำนวน 16 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078