ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "กลุ่มกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 307 รายการ
หน้าที่ 14 /16
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
261
11 มกราคม 2550
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง แบบสูบกลับ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
262
13 กรกฎาคม 2548
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 466/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
263
11 กุมภาพันธ์ 2547
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 75/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินและกำหนดมาตรการการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
264
24 พฤศจิกายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 571/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร กพส.
265
5 กันยายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 426/2546 เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์เขื่อนเขาแหลม
266
13 มีนาคม 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
267
10 กรกฎาคม 2544
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 290/2544 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
268
20 พฤศจิกายน 2540
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
269
16 ตุลาคม 2539
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 720/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ ตามโครงการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ สำหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8 และ 9 จังหวัดลำปาง
270
13 ธันวาคม 2549
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
271
25 กุมภาพันธ์ 2548
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548
272
31 มีนาคม 2554
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
273
9 ธันวาคม 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
274
30 พฤศจิกายน 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์
275
2 กุมภาพันธ์ 2552
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
276
8 พฤศจิกายน 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ 3/2550 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ 1/2546
277
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
278
24 ตุลาคม 2550
 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 1/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
279
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
280
12 เมษายน 2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   14   Next Last  จากจำนวน 16 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078