ระเบียบ / คำสั่งเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
     
          ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   4  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563
2
3 กรกฎาคม 2558
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 (ยกเลิก)
3
16 พฤศจิกายน 2552
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
4
16 พฤษภาคม 2550
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550
 
          หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   5  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3002 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกณ์แห่งชาติ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2
22 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3001 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ตามโครงการธนาคารสหกรณ์ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3
18 ธันวาคม 2546
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/14919 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
4
21 พฤศจิกายน 2546
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13622 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078