กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
 
     
          พระราชบัญญัติ
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
12 เมษายน 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (หมวด 9 )
 
          พระราชกฤษฎีกา
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
10 มิถุนายน 2547
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
 
          ระเบียบกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
3 มกราคม 2535
 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
 
          คำสั่งกระทรวง
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
3 กรกฎาคม 2551
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 318/2551 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
 
          ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   5  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
9 เมษายน 2564
 ระเบียบนายทะบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก พ.ศ.2564
2
20 มิถุนายน 2555
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 *ยกเลิก
3
20 มิถุนายน 2555
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555
4
19 กันยายน 2548
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2548 (ยกเลิก)
          คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   2  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
1 กันยายน 2548
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 486/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการ (ยกเลิก)
2
15 มีนาคม 2548
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 226/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวกับการสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรและการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร (ยกเลิก)
 
          ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
30 พฤศจิกายน 2548
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วของกลุ่มเกษตรกร
 
          คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   1  รายการ
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
28 กรกฎาคม 2559
 คำแนะนำนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีกลุ่มเกษตรกรขาดทุนสะสม พ.ศ.2559
 
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถ.กรุงเกษม แขวงเทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078