ระบบคลินิกกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
 
 
          ระบบคลินิกกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลเอกสาร
 
 
ทางด้านกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบเครือข่าย
 
 
อินเทอร์เน็ต แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการใช้หรือปฏิบัติงาน
 
 
และสะดวกในการค้นหา
 
     
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ราย / ขณะนี้มีผู้ใช้งาน ราย
 
     
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, โทรสาร 0-2281-3095 0-2282-6078