ประเทศไทย

***** อยู่ระหว่างการตรวจสอบ *****

***** แผนผังแสดงแนวเขตการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์นี้ เป็นแผนผังโดยสังเขป เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ *****
***** ประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้ *****

การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
 
          กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบจัดที่ดินให้แก่ราษฎรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
เพื่อจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพไม่เกินครอบครัวละ
50 ไร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดที่ดินโดยวิธีการสหกรณ์ 3 รูปแบบ ตามลักษณะการได้มาของที่ดินและ
กฎหมาย คือ
 
          1. รูปสหกรณ์การเช่าที่ดิน
 
          เป็นการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่เสื่อมโทรม
ที่ราษฎรบุกรุกเข้าทำกินจนรัฐไม่สามารถฟื้นฟูให้คืนสภาพเป็นป่าดังเดิมได้
 
          ( มีจำนวน 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า เนื้อที่ประมาณ 1,565,499 ไร่ )
 
          2. รูปสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน
 
          เป็นการจัดที่ดินในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำมาดำเนินการจัดซื้อที่ดินและจัดสรร
ให้กับเกษตรกร เมื่อเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้ดำเนินการชำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว ราชการจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้
กับเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดิน
 
          ( มีจำนวน 11 นิคมสหกรณ์ เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 98,114 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือ 5 นิคมสหกรณ์ )
 
          3. รูปนิคมสหกรณ์
 
          เป็นการจัดที่ดินในที่ดินซึ่งรัฐจัดสรรให้กับราษฎรเพื่อทำการเกษตร ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ถ้าจะทำการ
อย่างอื่นด้วยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี ทั้งนี้ อธิบดีจะอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
์และคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน จะได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (กสน.3) และเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) สามารถนำ
ไปเป็นหลักฐานในการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
 
          ( มีจำนวน 37 นิคมสหกรณ์ พื้นที่ประมาณ 3,071,664 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือ 36 นิคมสหกรณ์ เนื่องจาก
ประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์แล้ว 1 นิคมสหกรณ์ )

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2281 0523 ภายใน 409