รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์
 
     
            ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงิน  
 
ของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
 
 
แก่การก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กำหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนเรือนหุ้น
 
 
ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ตั้งแต่สองล้านบ้านขึ้นไป จะต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินต่อสำนักงาน
 
 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 
 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
 
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบกิจการสหกรณ์ ที่จะต้องมีการแจ้งรายงานธุรกรรม
 
 
ผ่านระบบ AERS (AMLO Electronic Reporting System) ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
(ปปง.) กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้มีบริการสืบค้นเลขรหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์ เพื่ออำนวย
 
 
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการสหกรณ์ที่จะต้องดำเนินการแจ้งรายงานธุรกรรมผ่านระบบฯ ดังกล่าว
 
 
          ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการสหกรณ์รายใด ต้องการทราบข้อมูลเพิมเติมเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
 
 
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่
 
  http://www.amlo.go.th  
     
 
 
  - ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551  
     
  - สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์  
     
  - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  
     
     
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, โทรสาร 0-2281-3095 0-2282-6078